1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania społeczności Inside Sales Circle zwanej dalej ISC, której właścicielem jest Dobry Apps Dobrosław Duszyński, właściciel marki salesmeup.pl, ul. Graniczna 2ea/22, 54-610 Wrocław, nr tel.: (+48) 791 549 965 e-mail: d.d@salesmeup.pl, zwany dalej Administratorem
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych członków społeczności zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://salesmeup.pl/polityka-prywatnosci/ Dobry Apps Dobrosław Duszyński – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
 1. Zasady korzystalania z fukcjonalności serwisu ISC zostały opisane pod adresem https://inside-sales.circle.so/terms
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do moderacji lub usunięcia dowolnej treści, która pojawi się w serwisie.
 1. W szczególności blokowane i usuwane będą treści niezwiązane z tematem społeczności, którym jest wymiana doświadczeń sprzedażowych uczestników, naruszających przepisy obowiązujących norm prawnych, obraźliwe, dotyczących tematów politycznych lub światopoglądowych
 2. Zamieszczenie treści, które zostaną usunięte przez Administratora, w związku z punktem 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, uznawane jest za naruszenie jego zasad.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy członkostwa w serwisie dowolnemu podmiotowi lub osobie, bez podawania przyczyn.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania subskrypcji uczestnikom społeczności, którzy naruszą niniejszy regulamin lub przepisy obowiązującego prawa, a za poniesione przez uczestnika wpłaty nie będzie mu z tego tytułu przysługiwał zwrot poniesionych opłat związanych z uczestnictwem.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze społeczności przedstawicieli podmiotów konkurencyjnych, których profil działalności obejmuje w szczególności działalność szkoleniową, z zakresu sprzedaży lub marketingu, oraz działalność związaną z generowaniem leadów biznesowych
 1. Uczestnik społeczności ISC, zwany dalej Uczestnikiem ma obowiązek przestrzegania powszechnie uznanych norm kulturowych, obyczajowych oraz prawnych w zamieszczanych przez siebie wypowiedziach.
 2. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Administratora
 3. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnik ma prawo do zgłaszania wszelkich uwag, skarg i reklamacji bezpośrednio do Administratora na adres d.d@salesmeup.pl
 1. Do uczestnictwa w szkoleniach jest uprawniony każdy Uczestnik
 2. Szkolenia odbywają się online, na platformie Google Meets, Zoom lub innej, a Uczestnicy uzyskują link do konferencji za pośrednictwem postu zamieszczonego w ISC w sekcji „Szkolenia online”
 3. Termin szkolenia jest każdorazowo wyznaczany przez Administratora, jednakże Uczestnicy mogą wybrać termin w drodze głosowania, poprzez uzyskanie matematycznej większości głosów. Administrator zastrzega sobie ostateczne prawo do zatwierdzenia takiego terminu.
 4. Uczestnikowi przysługuje dostęp do nagrania video, z przeprowadzonego szkolenia, które zostanie udostępnione Uczestnikowi, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, tylko jeżeli był on obecny na szkoleniu, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do nagrywania tylko wybranych szkoleń.
 5. Obecność na szkoleniach nie jest obowiązkowa, jednakże Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków finansowych za dany miesiąc, jeżeli nie był on obecny na szkoleniu.
 6. Za obecność na szkoleniu uznaje się fakt dołączenia do platformy video.
 1. Administrator poucza niniejszym Uczestnika, że Szkolenie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Administrator poucza niniejszym Uczestnika, że dalsze rozpowszechnianie przez Uczestnika, Szkolenia i wszelkich materiałów przekazanych Uczestnikowi w związku z nim lub w jego trakcie bez zgody Administratora stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

6. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

 1. Operatorem płatności serwisu [link] zwanego także Inside Sales Circle, aż do odwołania pozostaje AutomateMeUp sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Granicznej 2ea/22, 54-610 Wrocław, NIP: PLNIP: 8943176834, KRS: 0000934142 kontakt biuro@automatemeup.pl, zwana dalej AMU.
 2. AMU przetwarza wyłącznie na potrzeby rozliczeń z członkami społeczności Inside Sales Circle.
 3. Zakres przetwarzanych danych to dane podmiotu który otrzymuje fakturę vat tj; nr NIP, adres siedziby głównej, imię i nazwisko osoby która otrzymuje fakturę, nr telefonu do kontaktu w sprawie płatności, adres e-mail na który zostanie przesłana faktura
 4. Płatności realizuje serwis Stripe Inc. ma siedzibę pod adresem 185 Berry St Ste 55, San Francisco, CA 94107-5705, United States polityka prywatności firmy dostępna pod adresem https://stripe.com/en-pl/privacy .
 5. Po zapisie do społeczności pierwsza płatność zostanie pobrana z góry.
 6. Uczestnikowi który dokona płatności nie przysługuje zwrot za już opłacone okresy rozliczeniowe które wynoszą 1 miesiąc.
 7. Anulowanie subskrypcji możliwe jest z miesiąca na miesiąc, a szczegółowe zasady zarządzania subskrypcją dostępe są tu https://help.circle.so/c/member-billing/how-do-i-manage-my-membership-subscriptions
 8. Faktury VAT – Uczestnik, otrzyma fakturę vat za okres rozliczeniowy, który opłacił, na drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail, który został użyty podczas rejestracji w Serwisie, na początku każdego miesiąca następującego po dokonaniu płatności, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca.

7 . ZAPISY KOŃCOWE I SIŁA WYŻSZA

 1. Uczestnik może kontaktować się ze Administratorą pocztą elektroniczną na adres d.d@salesmeup.pl .
 2. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 3. Jeżeli Uczestnik nie korzystał z ISC w wyniku działania Siły Wyższej, uznaje się za zrealizowaną, oraz Uczestnik traci prawo do zwrotu środków finansowych, które opłacił.
 4. Jeżeli Administrator nie zapewnić dostępu do ISC z powodu działania Siły Wyższej, podejmie on niezwłocznie próbę przywrócenia dostępu.
 5. Jeżeli Administrator nie zapewni przywrócenia dostępu do ISC Uczestnikowi w czasie przekraczającym 30 dni, Uczestnikowi przysługuje zwrot środków finansowych przeznaczonych na zakup subskrypcji w wysokości 100% za okres w którym nie miał on dostępu do ISC

8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.