Regulamin

Sprzedaż biletów wstępu na szkolenia SalesMeUp, oraz szkoleń dedykowanych on-line za pośrednictwem strony internetowej http://salesmeup.pl jest realizowana przez Dobry Apps Dobrosław Duszyński, NIP: 554 269 1316, ul. Graniczna 2ea/22, 54-610 Wrocław

Kontakt ze autorem i sprzedawcą szkoleń:  

e: d.d@salesmeup.pl

t:+48 791 549 965

§ 1

Definicje

 1. Bilet – bilet uprawniający do wstępu na szkolenie dedykowane lub otwarte, zakupiony przez za pośrednictwem stront www.salesmeup.pl
 2. Szkolenie – zajęcia dedykowane lub otwarte, prowadzone przez Sprzedawcę lub wyznaczonych przez niego przez niego osób.
 3. Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, lub podmiot prawny.
 4. Operator Płatności – Pay Pro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887, +48 61 64 293 46
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem  https://salesmeup.pl/regulamin 
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://salesmeup.pl 
 7. Sprzedawca – Dobry Apps Dobrosław Duszyński, NIP: 554 269 1316, ul. Graniczna 2ea/22, 54-610 Wrocław
 8. Siła Wyższa – ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Biletów wstępu na Szkolenia prowadzone on-line, oraz świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci nagrania Szkolenia, w zależności od zakresu wykupionego Biletu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  5. Posiadanie mikrofonu i kamery w urządzeniu elektronicznym, z dostępem do internetu, za pomocą którego Klient  uczestniczy w Szkoleniu

§ 3

Bilety

 1. Bilet uprawnia Klienta a do uczestnictwa w Szkoleniu, o którego treści Sprzedawca informuje na stronie https://salesmeup.pl
 2. Zakres świadczonej usługi przypisanej do konkretnego Biletu, oraz ceny poszczególnych Biletów znajduje się na stronie https://salesmeup.pl/szkolenie-otwatre-mailing-i-trigger/ 

§4

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że Szkolenie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia i wszelkich materiałów przekazanych Klientowi na podstawie Biletu  przez Klienta, bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zakup Biletu i faktura vat

 1. W celu zakupu Szkolenia, Klient musi podjąć następujące kroki:
  1. wejść na stronę https://salesmeup.pl/szkolenie-otwatre-mailing-i-trigger/ ,
  2. nacisnąć zielony przycisk “Kup teraz” lub “Kupuję miejsce”
  3. Wybrać jedną z dwóch dostępnych form płatności,
   1. Dokonać przelewu tradycyjnego
   2. Opłaciż zamówienie z pomocą serwisu Przelewy24 i w zależnośći od wybranej opcji płatności, wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Bilet, lub otrzyma dane do przelewu na adres e-mail, który podał podczas procesu rejestracji na Stronie
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Szkolenia uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Klient otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Każdy Klient  otrzyma fakturę vat wystawioną do zakupionego przez niego Biletu, Faktury Vat zostaną dostarczone do Klienta a ostatniego dnia mijającego miesiąca kalendarzowego, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6

Udostępnienie materiałów video ze Szkolenia i uczestnictwo w Szkoleniu

 1. W zależności od wykupionego Szkolenia Klientowi owi przysługuje dostęp do nagrania video, z przeprowadzonego Szkolenia, które zostanie udostępnione Klientowi owi, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. Po zakupie Biletu udział Klienta w Szkoleniu nie jest wymagany, aby usługę uznać za wykonaną. 
 3. Klient, który nie stawi się w umówionym dniu i godzinie, na Szkoleniu traci prawo do zwrotu środków, jakie zapłacił on za zakup Biletu, chyba że w terminie przynajmniej 7 dni przed planowanym Szkoleniem, powiadomi on Sprzedawcę o swojej nieobecności
 4. Klienci Szkolenia dedykowanego “Szkolenie dedykowane Mailing i Trigger”, nie są uprawnieni do zmiany terminu szkolenia, bez uzgodnienia tego ze Sprzedawcą. Zmiana terminu Szkolenia, dopiero w samym dniu Szkolenia skutkuje utratą prawa do przełożenia Szkolenia. Usługę uznaje się wtedy za zrealizowaną.
 5. Jeżeli zakupiony Bilet uprawnia do otrzymania materiałów video ze Szkolenia, na którym Klient  będzie nieobecny, to materiały te zostaną dostarczone Klientowi po terminowo przeprowadzonym Szkoleniu, a usługę uważa się za zrealizowaną.
 6. Jeżeli do Szkolenia nie dojdzie z winy Sprzedawcy, Klientowi przysługuje zwrot środków, za które opłacił Bilet w wysokości 100% wpłaconych środków. 

§ 7

Odstąpienie Klienta od umowy

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że Klientem jest osoba prawna.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia – na adres d.d@salesmeup.pl .
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Klient który odstąpi od umowy, traci prawo do zniżek które przysługują mu w ramach zakupionego Biletu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady i działanie siły wyższej

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi materiały video ze Szkolenia wolne od wad (dotyczy Biletów z przysługującymi materiałami video).
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli nagranie video ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Klient stwierdzi wadę nagrania video, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną na adres d.d@salesmeup.pl .
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Jeżeli Klient nie uczestniczył w Szkoleniu w wyniku działania Siły Wyższej, uznaje się za zrealizowaną, oraz Klient traci prawo do zwrotu środków finansowych za które opłacił Bilet
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może przeprowadzić Szkolenia z powodu działania Siły Wyższej, wyznaczy on nowy termin Szkolenia najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia Siły Wyższej.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może przeprowadzić Szkolenia z powodu działania Siły Wyższej, pomimo wyznaczenia nowego terminu Szkolenia, Klientowi przysługuje zwrot środków finansowych przeznaczonych na zakup Biletu w wysokości 100%

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://salesmeup.pl/polityka-prywatnosci/ 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.